ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Θεωρητικές Σημειώσεις

 

Κλίμακες, Δεσπόζοντες καὶ Καταληκτικοὶ Φθόγγοι
τῶν Ἤχων

(ἐν συντομίᾳ)
 

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

 1. Ἦχος Πρῶτος

  1. Στιχηραρικόν Μέλος

   • Κλίμακα:

   • Δεσπόζοντες Φθόγγοι:

   • Καταλήξεις:

  2. Εἱρμολογικόν Μέλος

   • Κλίμακα:

   • Δεσπόζοντες Φθόγγοι:

   • Καταλήξεις:

  3. Παπαδικόν Μέλος

   • Κλίμακα:

   • Δεσπόζοντες Φθόγγοι:

   • Καταλήξεις:

 2. Ἦχος Δεύτερος

  1. Στιχηραρικόν Μέλος

   • Κλίμακα:

   • Δεσπόζοντες Φθόγγοι:

   • Καταλήξεις:

  2. Εἱρμολογικόν Μέλος

   • Κλίμακα:

   • Δεσπόζοντες Φθόγγοι:

   • Καταλήξεις:

  3. Παπαδικόν Μέλος

   • Κλίμακα:

   • Δεσπόζοντες Φθόγγοι:

   • Καταλήξεις:

 3. Ἦχος Τρίτος

  1. Στιχηραρικόν Μέλος

   • Κλίμακα:

   • Δεσπόζοντες Φθόγγοι:

   • Καταλήξεις:

  2. Εἱρμολογικόν Μέλος

   • Κλίμακα:

   • Δεσπόζοντες Φθόγγοι:

   • Καταλήξεις:

  3. Παπαδικόν Μέλος

   • Κλίμακα:

   • Δεσπόζοντες Φθόγγοι:

   • Καταλήξεις:

 4. Ἦχος Τέταρτος

  1. Στιχηραρικόν Μέλος

   • Κλίμακα:

   • Δεσπόζοντες Φθόγγοι:

   • Καταλήξεις:

  2. Εἱρμολογικόν Μέλος

   • Κλίμακα:

   • Δεσπόζοντες Φθόγγοι:

   • Καταλήξεις:

  3. Παπαδικόν Μέλος

   • Κλίμακα:

   • Δεσπόζοντες Φθόγγοι:

   • Καταλήξεις:

 5. Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρῶτου

  1. Στιχηραρικόν Μέλος

   • Κλίμακα: Διατονική

   • Βάσις: Πα

   • Δεσπόζοντες Φθόγγοι: Πα, Δι, Κε

   • Καταλήξεις: ἀτελεῖς στοὺς Δι, Κε, ἐντελεῖς στοὺς Πα, Κε, τελικὲς στὸν Δι.

  2. Εἱρμολογικόν Μέλος

   • Κλίμακα: Διατονική

   • Βάσις: Κε

   • Δεσπόζοντες Φθόγγοι: Κε (Πα), Νη' (Γα)

   • Καταλήξεις: ἀτελεῖς στοὺς Κε(Πα), Νη'(Γα), ἐντελεῖς στὸν Κε, τελικὲς στὸν Κε.

  3. Παπαδικόν Μέλος

   • Κλίμακα: Διατονική

   • Βάσις: Πα

   • Δεσπόζοντες Φθόγγοι: Πα, Δι, Κε.

   • Καταλήξεις: «μὲ περισσότερη ἐλευθερία» στοὺς φθόγγους Πα, Δι, Κε.

 6. Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου

  1. Στιχηραρικόν Μέλος

   • Κλίμακα:

   • Δεσπόζοντες Φθόγγοι:

   • Καταλήξεις:

  2. Εἱρμολογικόν Μέλος

   • Κλίμακα:

   • Δεσπόζοντες Φθόγγοι:

   • Καταλήξεις:

  3. Παπαδικόν Μέλος

   • Κλίμακα:

   • Δεσπόζοντες Φθόγγοι:

   • Καταλήξεις:

 7. Ἦχος Βαρύς

  1. Στιχηραρικόν Μέλος

   • Κλίμακα:

   • Δεσπόζοντες Φθόγγοι:

   • Καταλήξεις:

  2. Εἱρμολογικόν Μέλος

   • Κλίμακα:

   • Δεσπόζοντες Φθόγγοι:

   • Καταλήξεις:

  3. Παπαδικόν Μέλος

   • Κλίμακα:

   • Δεσπόζοντες Φθόγγοι:

   • Καταλήξεις:

 8. Ἦχος Πλάγιος τοῦ Τετάρτου

  1. Στιχηραρικόν Μέλος

   • Κλίμακα:

   • Δεσπόζοντες Φθόγγοι:

   • Καταλήξεις:

  2. Εἱρμολογικόν Μέλος

   • Κλίμακα:

   • Δεσπόζοντες Φθόγγοι:

   • Καταλήξεις:

  3. Παπαδικόν Μέλος

   • Κλίμακα:

   • Δεσπόζοντες Φθόγγοι:

   • Καταλήξεις:

 

*     *     *

Σχετική Βιβλιογραφία:

 1. Ἀβραὰμ Χ. Εὐθυμιάδη, Μαθήματα Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, ἔκδ. Δ', Θεσσαλονίκη 1997.

 2. Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Γ. Σιαμάκη, Μουσικολογικά Θέματα (Νεύματα-Ὀκτωηχία-Μακαμάτ),

 

Ἀρχικό: 07/10/2006
Τρέχουσα ἔκδοση 0.1: 14/02/2010
panayiotis@analogion.net