Βυζαντινή Μουσική - ΚλίμακεςἩ Χρωματική Κλίμακα τοῦ Νεχεανές
κατὰ τὴν Μουσικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ 1881


Αὐτὴν τὴν Κλίμακα, oἱ σύγχρονοι τὴν λένε Σκληρὴ ἢ Σύντονο Χρωματική Κλίμακα. Ὁ Χρύσανθος (Μικρὸ Θεωρ., σ. 42) τὴν λέει "διόλου Χρωματικὴ" Κλίμακα. Ὁ δὲ Παναγιώτης Ἀγαθοκλέους τὴν λέει (σ. 130) "τοῦ Νεχεανές" Κλίμακα.

Ἡ Κλίμακα, δίνεται σὲ 3 στῆλες οἱ ὁποῖες διαφέρουν μόνο κατὰ τὴν συχνότητα ἀναφορᾶς τοῦ φθόγγου Νη. Οἱ συχνότητες ἔχουν ὑπολογισθεῖ ἀπὸ τοὺς λόγους μηκῶν τῶν ἀντίστοιχων φθόγγων (στοὺς πίνακες, βρίσκονται μεταξὺ τῶν φθόγγων), χρησιμοποιῶντας ὡς ἀναφορὰ τὸν Πα. Ἡ διάρκεια τοῦ κάθε φθόγγου εἶναι 1 δευτερόλεπτο.

Οἱ λόγοι τῶν μηκῶν ποὺ χρησιμοποιοῦνται, βρίσκονται στὴν ἐξῆς ἀναφορά:

  1. Μουσικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Οἰκ. Πατρ. (1881), Στοιχειώδης διδασκαλία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς - ἐκπονηθεῖσα ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ψαλτηρίου, Κωνσταντινούπολις 1888 (ἀνατύπ. ἐκδ. Κουλτούρα), σ. 19.

 

Πα = 247.5Hz

Πα = 288Hz

Κε = 440Hz

Κλίμακα Πα-Πα' 

Κλίμακα Πα-Πα' 

Κλίμακα Πα-Πα' 

  Δι' 712,8000
   243/200    
  Γα' 586,6667
   256/243    
  Βου' 556,8750
     9/8      
  Πα' 495,0000
    25/24     
  Νη' 475,2000
   243/200    
  Ζω' 391,1111
   256/243    
  Κε 371,2500
     9/8      
  Δι 330,0000
    25/24     
  Γα 316,8000
   243/200    
  Βου 260,7407
   256/243    
  Πα 247,5000
     9/8      
  Νη 220,0000
    25/24     
  ζω 211,2000
   243/200    
  κε 173,8272
   256/243    
  δι 165,0000

  Δι' 829,4400
   243/200    
  Γα' 682,6667
   256/243    
  Βου' 648,0000
     9/8      
  Πα' 576,0000
    25/24     
  Νη' 552,9600
   243/200    
  Ζω' 455,1111
   256/243    
  Κε 432,0000
     9/8      
  Δι 384,0000
    25/24     
  Γα 368,6400
   243/200    
  Βου 303,4074
   256/243    
  Πα 288,0000
     9/8      
  Νη 256,0000
    25/24     
  ζω 245,7600
   243/200    
  κε 202,2716
   256/243    
  δι 192,0000

  Δι' 844,8000
   243/200    
  Γα' 695,3086
   256/243    
  Βου' 660,0000
     9/8      
  Πα' 586,6667
    25/24     
  Νη' 563,2000
   243/200    
  Ζω' 463,5391
   256/243    
  Κε 440,0000
     9/8      
  Δι 391,1111
    25/24     
  Γα 375,4667
   243/200    
  Βου 309,0261
   256/243    
  Πα 293,3333
     9/8      
  Νη 260,7407
    25/24     
  ζω 250,3111
   243/200    
  κε 206,0174
   256/243    
  δι 195,5556

Λόγω τῆς πολυπλοκότητας τοῦ ἐγχειρήματος, ἂν βρεῖτε κανένα λάθος, εἰδοποιῆστε με.

Τὰ ἀρχεῖα ἤχων δίνονται μόνο γιὰ ἐξάσκηση (π.χ. γιὰ ἐπαλήθευση τοῦ ὕψους τοῦ φθόγγου ποὺ διαβάζετε στὴν Παραλλαγή), καὶ ὄχι γιὰ χρησιμοποίηση μέσα στοὺς Ἱεροὺς Ναούς. Οἱ ἤχοι ἔχουν παραχθεῖ μὲ ὑπολογιστὴ μὲ ὑπέρθεση ἀρμονικῶν.

02/02/2005 - 14/02/2010
Παναγιώτης Δ. Παπαδημητρίου.
panayiotis@analogion.net