Βυζαντινή Μουσική - Κλίμακες

Ἡ Διατονική Κλίμακα τοῦ Διδύμου (1ος αἰ.)

 

διατονικὴ κλίμακα (τοῦ Διδύμου, 1ος αἰ.), δίνεται σὲ 3 στῆλες οἱ ὁποῖες διαφέρουν μόνο κατὰ τὴν συχνότητα ἀναφορᾶς τοῦ φθόγγου Νη, Πίνακας 1.

Οἱ συχνότητες ἔχουν ὑπολογισθεῖ ἀπὸ τοὺς λόγους μηκῶν τῶν ἀντίστοιχων φθόγγων (στοὺς πίνακες, βρίσκονται μεταξὺ τῶν φθόγγων), χρησιμοποιῶντας ὡς ἀναφορὰ τὸν Νη. Ἡ διάρκεια τοῦ κάθε φθόγγου εἶναι 1 δευτερόλεπτο.

Οἱ λόγοι τῶν μηκῶν ποὺ χρησιμοποιοῦνται, μεταξὺ ἄλλων, βρίσκονται στὶς ἐξῆς ἀναφορές:

  1. Ἀβραὰμ Χ. Εὐθυμιάδη, Μαθήματα Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, ἔκδ. Δ', Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 66-67.

  2. Μιχαὴλ Α. Χατζηαθανασίου, Αἱ Βάσεις τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Κωνσταντινούπολη 1948, σ. 10, 20.

  3. Κ. Ψάχου, Τὸ Ὀκτάηχον Σύστημα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Ἀθήνησι 1941· ἔκδ. Πολυχρονάκης, 1980, σ. 49-53.

  4. Ἀγγέλου Κ. Δεβρελῆ, Βυζαντινὴ Ἐκκλησιαστικὴ Μουσική - Βασικὲς ἔννοιες, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 43.

  5. Σπ. Χ. Ψάχου, Ἡ Θεωρία τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὴν Πράξη, ἐκδ. Νεκτ. Παναγόπουλος, 1997, σ. 173.

  6. Νίκου Κηπουργοῦ, Μερικὲς παρατηρήσεις πάνω στὰ βασικὰ διαστήματα τῆς ἑλληνικῆς καὶ ἀνατολικῆς μουσικῆς, περιοδ. Μουσικολογία, τ. 2, Μάϊος 1985, σσ. 83-93.

 

Πίνακας 1. Ἡ διατονική κλίμακα.

 

Νη = 220Hz

Νη = 256Hz

Κε = 440Hz

Κλίμακα Νη-Νη' 

Κλίμακα Νη-Νη' 

Κλίμακα Νη-Νη' 

  Φθόγγος Συχν.(Hz)
  Δι' 660,0000
     9/8      
  Γα' 586,6667
    16/15     
  Βου' 550,0000
    10/9      
  Πα' 495,0000
     9/8      
  Νη' 440,0000
    16/15     
  Ζω' 412,5000
    10/9      
  Κε 371,2500
     9/8      
  Δι 330,0000
     9/8      
  Γα 293,3333
    16/15     
  Βου 275,0000
    10/9      
  Πα 247,5000
     9/8      
  Νη 220,0000
    16/15     
  ζω 206,2500
    10/9      
  κε 185,6250
     9/8      
  δι 165,0000
  Φθόγγος Συχν.(Hz)
  Δι' 768,0000
     9/8      
  Γα' 682,6667
    16/15     
  Βου' 640,0000
    10/9      
  Πα' 576,0000
     9/8      
  Νη' 512,0000
    16/15     
  Ζω' 480,0000
    10/9      
  Κε 432,0000
     9/8      
  Δι 384,0000
     9/8      
  Γα 341,3333
    16/15     
  Βου 320,0000
    10/9      
  Πα 288,0000
     9/8      
  Νη 256,0000
    16/15     
  ζω 240,0000
    10/9      
  κε 216,0000
     9/8      
  δι 192,0000

  Φθόγγος Συχν.(Hz)
  Δι' 782,2222
     9/8      
  Γα' 695,3086
    16/15     
  Βου' 651,8519
    10/9      
  Πα' 586,6667
     9/8      
  Νη' 521,4815
    16/15     
  Ζω' 488,8889
    10/9      
  Κε 440,0000
     9/8      
  Δι 391,1111
     9/8      
  Γα 347,6543
    16/15     
  Βου 325,9259
    10/9      
  Πα 293,3333
     9/8      
  Νη 260,7407
    16/15     
  ζω 244,4444
    10/9      
  κε 220,0000
     9/8      
  δι 195,5556

 

Λόγω τῆς πολυπλοκότητας τοῦ ἐγχειρήματος, ἂν βρεῖτε κανένα λάθος, εἰδοποιῆστε με.

Τὰ ἀρχεῖα ἤχων δίνονται μόνο γιὰ ἐξάσκηση (π.χ. γιὰ ἐπαλήθευση τοῦ ὕψους τοῦ φθόγγου ποὺ διαβάζετε στὴν Παραλλαγή), καὶ ὄχι γιὰ χρησιμοποίηση μέσα στοὺς Ἱεροὺς Ναούς. Οἱ ἤχοι ἔχουν παραχθεῖ μὲ ὑπολογιστὴ μὲ ὑπέρθεση ἀρμονικῶν.


14/01/2005 - 14/02/2010
Παναγιώτης Δ. Παπαδημητρίου.
panayiotis@analogion.net